Committee


Conference chair:

 • Jie Zhang (SJTU, China)

Scientific program committee:

 • Yimei Zhu (Chair, BNL)
 • Martin Berz (MSU)
 • Nigel Browning (PNNL)
 • Jianming Cao (FSU and SJTU)
 • Fabrizio Carbone (EPFL)
 • Martin Centurion (UNL)
 • Hermann Durr (Stanford/SLAC)
 • Jerry Hastings (Stanford/SLAC)
 • Jom Luiten (Eindhoven)
 • Pietro Musumeci (UCLA)
 • Chong-Yu Ruan (MSU)
 • John Spence (ASU)
 • Nanlin Wang (PKU)
 • Xijie Wang (SLAC)
 • Peter Weber (Brown University)
 • Xueming Yang (DICP)

Local organizing committee:

 • Dao Xiang (SJTU, Chair)
 • Yuan Liu (SJTU)
 • Wentao Zhang (SJTU)
 • Yanmei Zhao (SJTU)

CopyRight 2016-2017 || The 3rd Femtosecond Electron Imaging and Spectroscopy Workshop, June 11-15, 2017, Shanghai, China ||